Vilka vi är

Jobbprepp är ett samverkansprojekt mellan Frivilliga Familjehem på Värmdö, Värmdö Församling och Värmdö kommun.

Frivilliga Familjehem på Värmdö, FFpV

FFpV startade som ett nätverk för alla de familjer och personer som öppnade sina hem och tog emot en ensamkommande så att hen kunde stanna i kommunen och gå kvar i sin skola och fortsätta den påbörjade svenska gymnasieutbildningen. I mars 2018 bildades föreningen Frivilliga Familjehem på Värmdö www.ffpv.se.

Värmdö Församling

Värmdö församling är en församling inom Svenska kyrkan. Vi finns på vår församlingsgård Sjöliden på Värmdö och i Värmdö kyrka. Vi bedriver verksamhet inom diakoni, gudstjänst, undervisning och mission. Enligt vår lutherska tradition är kyrkan en viktig del av samhället. Därför ska vi som kyrka ständigt brottas med samhällsfrågor. Kyrkan kan vara en röst och en kraft och en tillgång med sin närvaro på de flesta platser i landet, anställda och frivilliga, med öppna ögon för det existentiella och människans utsatthet i världen. Och med hoppet om att vi tillsammans kan skapa förändring. Mer om oss på www.varmdoforsamling.se

Värmdö kommun

Värmdö kommun tog under den stora flyktingvågen 2015 emot 141 ensamkommande barn. Så som många kommuner i Sverige och Stockholmsområdet var bostadsfrågan akut. Kommunen hade ingen möjlighet att stå för boende för de ensamkommande som kom att omfattas av nya gymnasielagen vilket gjorde att ett antal Värmdö-familjer öppnade sina hem och tog emot en ensamkommande så att hen kunde stanna i kommunen och gå kvar i sin skola och fortsätta den påbörjade svenska gymnasieutbildningen.

Varje år utlyser Länsstyrelserna sk §37a-medel som syftar till att kommuner tillsammans med civilsamhället gemensamt ska jobba med ”att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter”. Det ideella initiativet Jobbprepp inom FFpV uppvaktade Värmdö kommun och bjöd upp till samverkan till vilket kommunen svarade ja. I juni 2020 beviljades projektmedel. Värmdö kommun är projektägare och Eva Brandsma från FFpV är projektledare till Jobbprepp. Projektmedlen sträcker sig fram till och med december 2022.

Vår samverkan

Under våren 2020 blev det möjligt för kommuner att i samverkan med andra aktörer i samhället ansöka om så kallade §37a-medel från Länsstyrelsen i Stockholm län. §37a-medel går till projekt som syftar till ”att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter”. Projektledarna inom det ideella initiativet Jobbprepp uppvaktade Värmdö kommun och bjöd upp till samverkan och kommunen svarade ja. I juni 2020 beviljades anslaget vilket innebär att Värmdö kommun är projektägare till Jobbprepp. Projektmedlen sträcker sig fram till och med december 2022.

FFpV och Värmdö församling har ett nära samarbete sedan 2017. Dels genom att FFpV samlas får disponera Lyckebo, församlingens lilla hus som ligger vid Sjöliden. Lyckebo är församlingens ”förlängda vardagsrum” och har som särskilt syfte att främja integration och vara en öppen mötesplats. FFpV har öppet hus för föreningens ungdomar varje onsdagskväll. Hit kommer ungdomar för läxhjälp, hjälp med myndighetskontakter, hitta boende, skriva cv, hämta matsvinn eller bara prata.

FFpV och Värmdö församling har genom finansiering av Stockholms stift kunnat bekosta boenden med så kallade hemlöshetsmedel och aktiviteter inom Jobbprepp.

Styrgruppen i Jobbprepp
Styrgruppen för Jobbprepp 2020–2022: Sandra von Euler Letsch, Värmdö kommun, Eva Brandsma Frivilliga Familjehem på Värmdö och Anna Björnström Värmdö församling.
Styrgrupp:
  • Sandra von Euler Letsch, Värmdö kommun
  • Anna Björnström, Värmdö Församling
  • Eva Brandsma, projektledare, Frivilliga Familjehem på Värmdö
Referensgrupp:
  • Jens Hoffman, vd Dipart
  • Pelle Paulsson, ICA-handlare Värmdö
  • Johanna Ramstedt, tf avdelningschef äldreomsorgen Värmdö kommun
  • Johan Karlsson, studie och yrkesvägledare, G2, Gustavsbergs Gymnasium